Sesje i wystawy

SPIS ZORGANIZOWANYCH SESJI NAUKOWYCH

16 października Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej uczciła pamiątkową wystawą zorganizowaną w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy pod hasłem Święty Jan Paweł II – przyjaciel młodzieży i dobrej książki 36. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Ekspozycja został poświęcona publikacjom związanym z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II, które znajdują się w zbiorach seminaryjnej biblioteki. Zaprezentowane woluminy pogrupowano w taki sposób, aby zwiedzający mogli zapoznać się z bogactwem drukowanych pozycji poświęconych Janowi Pawłowi II. Wyszczególnione zostały publikacje wydane w seriach oraz w formie albumów. Inną część stanowiły książki autorstwa Jana Pawła II, a także naukowe komentarze dotyczące nauczania Papieża Polaka. Ciekawostką była literatura dziecięca i młodzieżowa przybliżająca sylwetkę świętego oraz publikacje obcojęzyczne poświęcone Janowi Pawłowi II. Eksponowane pozycje wydawnicze stanowiły tylko niewielką część całego księgozbioru biblioteki poświęconego osobie Wielkiego Świętego. Wystawa skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży legnickich szkół spotkała się z dużym zainteresowaniem. Ekspozycję odwiedzili przedstawiciele kilkunastu szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


 

Sprawozdanie z sesji naukowej (Legnica, 5.05.2011)
pod hasłem „Człowiek i kultura w przesłaniu błogosławionego Jana Pawła II

Dnia 5.05.2011 r. w Bibliotece im. Błogosławionego Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej odbyła się uroczysta sesja naukowa w hołdzie bł. Janowi Pawłowi II. Hasłem przewodnim sesji były słowa: „Człowiek i kultura w przesłaniu błogosławionego Jana Pawła II”. Po przywitaniu gości, odsłonięciu nowego bibliotecznego loga oraz wprowadzeniu dokonanym przez dyrektora Biblioteki ks. dr. hab. Bogusława Drożdża nastąpił akt uroczystego umieszczenia pierwszego ekslibrisu w książce bibliotecznej, który zo-stał zaprojektowany przez panią Annę Modzelewską z archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Aktu wklejenia ekslibrisu do pierwszej komputerowo skatalogowanej w 1996 r. książki dokonał bp dr Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej, który obecnie przewodniczy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Należy dodać, że ową pierwszą skatalogowaną książką było Pismo Święte.

Następnie w części wykładowej jako pierwszy swoją prelekcję wygłosił mgr Piotr Sutowicz z Wrocławia, który jest sekretarzem Rady Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Prelegent mówił o „Tożsamości wspólnoty narodowej poprzez historię i kulturę w nauczaniu bł. Jana Pawła II”. 

Drugi wykład, mający formę komputerowej prezentacji, przedstawił ks. dr Jerzy Witczak, dyrektor Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Wrocławskiej oraz przewodniczący Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Prelegent przedstawił wykład na temat: „Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES w hołdzie bł. Janowi Pawłowi II – od FIDKAR-a do EBNT”. Powiedział m.in., że Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES, której głównym celem jest koordynacja prac nad komputeryzacją bibliotek kościelnych, działa od 23.09. 1991 r. Została erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski (KEP) w dniu 18.03.1995 r. Delegatem KEP jest bp prof. Andrzej Siemieniewski. FIDES zrzesza aktualnie 82 biblioteki członkowskie, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych. Od 1995 r. należy do BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie). Federacja wydaje własne czasopismo, półrocznik „FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych”. Biblioteka im. bł. Jana Pawła II WSD w Legnicy jest członkiem założycielem „FIDES”. Krótką chronologię działalności informacyjnej Federacji FIDES można przedstawić następująco: 1991 – rozpoczęcie komputeryzacji w programie MAK; 1993 – katalog centralny w Internecie; 1994 – CD ROM z katalogami centralnymi; 2001 – oficjalny serwis MAK-a w imieniu BN (do 2009); 2003 – kopia CKHW NUKAT w systemie MAK; 2004 – multiwyszukiwarka FIDKAR; 2006 – Księgozbiór Wirtualny FIDES; 25.10.2010 – podpisanie listu intencyjnego BN i FIDES; 2.04.2011 – uruchomienie Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych (EBNT). Dodajmy, że multiwyszukiwarka FIDKAR została opracowana na zlecenie Federacji FIDES przez Michała Marksa i została uruchomiona w hołdzie Janowi Pawłowi II w 26. rocznicę wyboru Papieża Polaka 16.10.2004 r. Umożliwia ona wyszukiwanie w wielu różnych bazach katalogowych i bibliograficznych jednocześnie, z różnych systemów (w tym po raz pierwszy w bazach MAK) i w różnych formatach (pracuje w protokole Z39.50, podobnie jak KaRo). Ma obecnie około 100 instalacji w Polsce w różnych bibliotekach. FIDKAR FIDES obejmuje 54 katalogi bibliotek kościelnych, 24 katalogi prac dyplomowych, 21 bi-bliografii oraz 20 innych baz – łącznie 119 baz.

Natomiast Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (biblioteka cyfrowa) działa od 26.09.2006 r. Liczba publikacji to 914, a liczba czytelników od uruchomienia wynosi 1.629.083. Wśród najczęściej czytanych są dwie książki z fragmentami przemówień bł. Jana Pawła II: Musicie być mocni! Drogowskazy Jana Pawła II dla niepełnosprawnych [51.860] oraz Kiedy myślę Polska. 100 drogowskazów Jana Pawła II dla Ojczyzny / wybór tekstów i oprac. ks. Jarosław M. Lipniak, ks. Andrzej Tomko [7.170]. Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych (EBNT) to baza tworzona przez Federację Bibliotek Kościelnych FIDES we współpracy z Biblioteką Narodową. Została uruchomiona 2.04.2011 r. w hołdzie Janowi Pawłowi II w 6. rocznicę Jego narodzin dla Nieba. Aktualnie indeksuje za-wartość 161 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych – naukowych i popularno-naukowych, oraz zawartość prac zbiorowych (serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp.). Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne. Chronologicznym zasięgiem bazy jest rok 1980. Nowością jest połączenie w jednej bazie bibliografii zawartości czasopism z bibliografią zawartości prac zbiorowych. Wykorzystane w niej będą zbiory bibliotek cyfrowych poprzez podawanie odnośników do pełnych tekstów. Obecnie do opisów wprowadzane są abstrakty artykułów (np. tytuły paragrafów), jak również tytuły tłumaczeń i streszczeń obcojęzycznych. Baza zawiera (stan na 4.05.2011) 63.166 opisów, w tym 58.256 artykułów ze 161 tytułów czasopism, 4.910 artykułów z 244 prac zbiorowych. Opisy pochodzą z Biblioteki Narodowej (56.820) oraz biblioteki FIDES (6.346 = 10%). W bazie jest aktualnie 1.069 linków do pełnych tekstów.

Po krótkiej przerwie wykład na temat „Dziedzictwa bł. Jana Pawła II na przykładzie Fundacji «Dzieło Nowego Tysiąclecia» i Rodziny Szkół Jana Pawła II” – wygłosił biskup dr Marek Mendyk. Prelegent przypomniał, że idea, wokół której zawiązała się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Fundacja została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Siedzibą Fundacji jest Warszawa, a fundatorem Konferencja Episkopatu Polski. Fundacją kierują Rada i Zarząd Fundacji. Na czele Rady stoi kard. Kazimierz Nycz, a przewodniczącym Zarządu jest ks. prałat Jan Drob. 

Do głównych celów Fundacji należy wspieranie prawdziwej kultury i nauki, chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przyznaje Nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym i studentów. 

Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października). Obchody Dnia Papieskiego przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. W organizacji obchodów Dnia Papieskiego Fundację wspiera Ogólnopolski Komitet Organizacyjny. Natomiast nagrody TOTUS wręczane są corocznie podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w przeddzień Dnia Papieskiego. Nagroda jest docenieniem dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślania wartości wpisanych w człowieka, będących istotną treścią nauczania Jana Pa-wła II. Należy wspomnieć, że szczególnym wydarzeniem artystycznym Dnia Papieskiego jest koncert. Podczas Dnia Papieskiego organizowana jest publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Zebrane środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji. Od 2003 r. obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy akcja SMS-owa, która jest dopełnieniem zbiórki publicznej. Przez wysłany SMS użytkownicy telefonów mogą wspierać fundusz stypendialny Fundacji. 

Program stypendialny Fundacji polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast. Obecnie programem stypendialnym objętych jest 2.500 stypendystów. Diecezja le-gnicka dysponuje 55 stypendiami (13 studentów, 42 gimnazjalistów i licealistów).Warto wiedzieć, że Fundacja towarzyszy stypendystom nie tylko w formie pomocy materialnej, ale również przez formację. Organizuje dla stypendystów obozy wakacyjne i językowe. 

Nadto Fundacja wraz z dwiema uczelniami wyższymi od 2002 r. organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Biskupa Jana Chrapka. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także od 2005 r. Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego i od 2008 r. Instytut Nauk Politycznych tegoż Uniwersytetu, przeznaczają drogą konkursu dla maturzystów z małych miejscowości 12 indeksów na studia dziennikarskie, polityki społecznej i nauk politycznych. 

Mając na uwadze temat dotyczący Rodziny Szkół Jana Pawła II w Polsce, bp M. Mendyk podkreślił, że 16.10.1998 r. w 20. rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II w Publicznej Szkole Podstawowej nr 41 (obecnie Zespół Szkół Integracyjnych) w Radomiu odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II. Przyjęcie takiego patrona było zaszczytem dla uczniów, grona pedagogicznego i rodziców oraz zobowiązaniem, by wcielać w życie nauczanie Papieża. Wydarzenie to zainspirowało jednego z rodziców (Zbigniewa Gumińskiego), mającego w tej placówce troje dzieci, do odszukania w Polsce szkół, których patronem jest Ojciec Święty. Rodzice bardzo chcieli, by uczniowie z tych szkół mogli się spotkać z Janem Pawłem II podczas zaplanowanej na czerwiec 1999 r. VII Podróży Apostolskiej do Polski. Okazało się, że nie było to proste zadanie, ponieważ nikt nie posiadał takich informacji. Jednocześnie wystosowano pisma do organizatorów pielgrzymki, by uzyskać zgodę i ustalić miejsce spotkania z Ojcem Świętym. Kierując się sugestiami bp. Chrapka i organizatorów oraz uwzględniając program pielgrzymki, jako miejsce spotkania z Papieżem wybrano Łowicz. Już 20.11.1998 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 41 w Radomiu odbyło się pierwsze ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli szkół, których patronem jest Ojciec Święty Jan Paweł II. Zaproszenie skierowano do 33 szkół odnalezionych w wyniku żmudnych poszukiwań. Pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu i gołoledź na drogach) przybyło 20 przedstawicieli z 15 szkół z całej Polski.

Nazwanie społeczności szkolnych Rodziną Szkół im. Jana Pawła II zaproponował pan Tadeusz Łuszczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułoszowej na drugim spotkaniu przedstawicieli szkół 8.01. 1999 r. Rodzinne współdziałanie było wynikiem potrzeby ciągłego odnajdywania się i działania we wspólnocie, która daje możliwość wspólnego pogłębiania wiary, stwarza też różne płaszczyzny wymiany doświadczeń oraz, z racji ogólnopolskiego charakteru, umożliwia poznawanie pełnego kolorytu regionalnych kultur. Jak sie po latach okazało, pomysł pana Gumińskiego dotyczący współpracy szkół noszących imię Jana Pawła II okazał się strzałem w dziesiątkę. Dziś liczbę szkół noszących imię Jana Pawła II szacuje sie na około 1500. Co więcej, poszerzająca sie stale Rodzina ma już swoje mniejsze Rodziny na szczeblu diecezjalnym.

Jako jedna z pierwszych (jeśli nie pierwsza!) powstała Diecezjalna Rodzina Szkół Jana Pawła II Diecezji Legnickiej. Posiada ona swój statut podpisany przez bp. Tadeusza Rybaka. Diecezjalna Rodzina Szkół Jana Pawła II nawiązuje do formuły ogólnopolskiej. Obejmuje wszystkie typy szkół im. Jana Pawła II na terenie diecezji legnickiej. Na jednym z pierwszych posiedzeń Diecezjalnej Rodziny zaproponowano, aby do „papieskiej rodziny” włączyć również szkoły, które przyjęły imię Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Celem wspólnych spotkań diecezjalnej Rodziny Szkół jest m.in. współpraca między szkołami w zakresie budowania programów wychowawczych w oparciu o nauczanie papieskie; integracja środowisk szkolnych; podejmowanie duchowych zobowiązań nawiązujących do przesłania bł. Jana Pawła II. W diecezji legnickiej troskę duszpasterską nad Rodziną Szkół Jana Pawła II powierzono Wydziałowi Katechetycznemu Legnickiej Kurii Biskupiej. Na dzień 5.05.2011 r. do Rodziny Szkół należy 29 jednostek szkolnych, w tym szkoły podstawowe plus przedszkole (10), szkoły ponadgimnazjalne (7) i gimnazja (12).

Na zakończenie liczni uczestnicy sesji naukowej wysłuchali pana Andrzeja Tomaszewskiego, przewodniczącego legnickiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, które wraz z Biblioteką seminaryjną było organizatorem niniejszego uroczystego zebrania.

Ks. Bogusław Drożdż
 

sesja1  sesja2  sesja6  sesja3  sesja5  sesja4

 

Sprawozdanie z sesji naukowej (03.03.2011)
Na temat: O zdrowiu i chorobie
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
im. Jana Pawła II w Legnicy

Dnia 3 marca 2011 roku w Bibliotece im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego odbyła się sesja naukowa, której tematem przewodnim były słowa W zdrowym ciele zdrowy duch. Była to już trzecia sesja poświęcona osobie św. Hildegardy z Bingen. Pierwsza odbyła się 8 maja 2009 roku (hasło: Harmonia życia w myśli i dziele św. Hildegardy z Bingen), natomiast druga dnia 28 stycznia 2010 roku (hasło: Śladami św. Hildegardy z Bingen). Ostatnia sesja rozpoczęła się o godz. 15.30 wprowadzeniem ks. dra hab. Bogusława Drożdża, dyrektora Biblioteki WSD. Pierwszy wykład zatytułowany Zdrowie i choroba w Piśmie Świętym wygłosił ks. dr Zbigniew Radziwołek (biblista). Drugi zaprezentował p. mgr Jarosław Sempryk (tłumacz przysięgły). Nosił on tytuł: „Poznaj drogi Pana” (Scivias) – układ, treść i tłumaczenia. Po tych wykładach nastąpiła przerwa, która poprzez poczęstunek pączkami zaznaczyła, że sesja odbywała się w tzw. „Tłusty Czwartek”. Ostatni wykład wygłosiła p. mgr Alfreda Walkowska, która jest prezesem Kręgu Przyjaciół Świętej Hildegardy, działającym od kilku lata w Legnicy. Jej wykład nosił tytuł Zdrowie darem Boga w myśli św. Hildegardy z Bingen. Podsumowania (o godz. 18.00) sesji naukowej dokonał p. Andrzej Tomaszewski, przewodniczący oddziału legnickiego Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana”. Poza wspomnianym stowarzyszeniem organizatorami sesji była Biblioteka seminaryjna oraz Krąg Przyjaciół Świętej Hildegardy.
 

Marta Bożych
 

sesja2_2  sesja2_1  sesja2_3  sesja2_4

 

Sprawozdanie z sesji naukowej (28.04.2010)
Na temat: Egzorcyzmy w uświecającej posłudze Kościoła
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
im. Jana Pawła II w Legnicy

Biblioteka im. Jana Pawła II przy legnickim Wyższym Seminarium Duchownym organizuje od kilku lat sesje naukowe, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dnia 28 kwietnia br. w czytelni biblioteki seminaryjnej odbyła się kolejna sesja naukowa pod szyldem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Biblioteki im Jana Pawła II. Hasłem przewodnim omawianego spotkania były: „Egzorcyzmy w uświecającej posłudze Kościoła”. Sesja rozpoczęła się modlitwą o godzinie 11.00, a następnie ks. dr hab. Bogusław Drożdż – dyrektor biblioteki, przywitał zebranych uczestników.

W gronie zainteresowanych sesją naukową byli między innymi: p. mgr. Danuta Bąbik dyrektor biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, p. mgr Marta Chmielewska przewodnicząca Towarzystwa im. Zofii Kossak w Legnicy, p. mgr. Alfreda Walkowska – prezes Kręgu Przyjaciół św. Hildegardy, p. mgr Henryk Koch – przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” we Wrocławiu, p. mgr Piotr Sutowicz – dyrektor i sekretarz Rady Dolnośląskiej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, p. Andrzej Tomaszewski przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Legnicy, członkowie stowarzyszenia różnych dolnośląskich oddziałów, księża, siostry zakonne, pracownicy biblioteki, alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, studenci, uczniowie szkół oraz osoby zainteresowane omawianym tematem.

Pierwszym prelegentem był biblista ks. dr hab. Jan Klinkowski, który wygłosił wykład nt. Obrazu złego ducha w tradycji nowotestamentalnej. W każdej chwili, w każdej sekundzie, w każdej minucie swojego życia trzeba współpracować z wolą Bożą. Jeśli zamkniemy się na działanie Boga to wkroczymy w sferę złego ducha. Prelegent odwołując się do Pisma św. wskazywał, że nie wystarczy sam chrzest, sama wiara, czy wiedza, potrzeba czegoś więcej, czegoś, czego zły duch nie potrafi – trzeba miłować. To jest jedyna rzeczywistość, która różni nas od złego. Kto idzie drogą miłości, drogą Jezusa – pokonuje złego ducha.

Drugi wykład wygłosił prorektor PWT we Wrocławiu ks. dr hab. Stanisław Araszczuk. Tematem jego wypowiedzi były: Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne – Rytuał Rzymski. Referent w sposób wyraźny podkreślił, kto może sprawować egzorcyzm większy oraz przedstawił jego przebieg. Rytuał Rzymskitłumaczy, iż egzorcyzm jest „jest błaganiem lub żądaniem należącym do dziedziny sakramentaliów, a zatem świętym znakiem oznaczającym skutki przede wszystkim duchowe, osiągane przez modlitwę Kościoła.

Trzeci referat o tytule: Z doświadczenia egzorcysty zaprezentował ks. Bronisław Kryłowski, który na co dzień w diecezji legnickiej pełni posługę egzorcysty. Z jego pomocy korzysta coraz więcej ludzi. Prelegent wskazywał, że niewinne z pozoru symbole, korzystanie z różnych praktyk, wywoływanie duchów, rzucanie klątw czy uroków, wróżby, tarot, medycyna niekonwencjonalna i wiele innych rzeczy powoduje, że otwieramy się na działanie szatana. W wielu przypadkach okazuje się, że jedynym wyjściem z opresji jest skorzystanie z pomocy egzorcysty. Wystąpienie to wzbudziło wiele emocji. Referent przywołał wiele przykładów z własnego doświadczenia.

Sesję naukową posumował ks. Bogusław Drożdż dziękując prelegentom za wygłoszone wykłady, jak również wszystkim przybyłym gościom za uwagę. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.

 

Marta Bożych

sesja3_4  sesja3_3  sesja3_2  sesja3_1


 

Sprawozdanie z sesji naukowej (28.01.2010)
Na temat: Śladami świętej Hildegardy z Bingen
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
im. Jana Pawła II w Legnicy

28 stycznia 2010 r. w Bibliotece im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej odbyła się kolejna sesja naukowa zatytułowana „Śladami świętej Hildegardy z Bingen” pod szyldem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. 

Sesje otworzył i słowo wprowadzające wygłosił ks. dr hab. Bogusław Drożdż – dyrektor biblioteki. 

W problematykę sesji naukowej wprowadził ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek wygłaszając pierwszy wykład zatytułowany Charyzmaty w życiu św. Hildegardy z Bingen. Prelegent zaprezentował kilka charyzmatów świętej Hildegardy. Rozpoczął od charyzmatu proroctwa który buduje wspólnotę Kościelną. Następnie odwołał się do charyzmatu – śpiewanie duchem, w świetle którego święta ujęła całą historię zbawienia. Uzdrawianie to kolejny charyzmat. Według Hildegardy w procesie leczenia musi współdziałać Bóg i człowiek. Prelegent kończąc wykład przywołał jeden z najważniejszych charyzmatów jakim jest miłość. Hildegarda łączyła charyzmat upominania, wzywała do pokuty a nie do wykluczania z Kościoła.

Wykład zatytułowany: Zawsze aktualne sposoby na zdrowie według św. Hildegardy z Bingenprzedstawiła p. mgr. Alfreda Walkowska jedyna dyplomowana terapeutka medycyny Hildegardy w Polsce, założycielka Polskiego Centrum św. Hildegardy z siedzibą w Legnicy. Medycyna Hildegardy to coś więcej niż tylko system diagnozowania i leczenia chorób, to sposób na zdrowe, spełnione, wolne od zbędnych obciążeń, szczęśliwe życie. Dzięki zastosowaniu nauk świętej, człowiek doznaje uzdrowienia zarówno ciała jak i duszy. Poprawia się również jego relacja z Bogiem.

 

Marta Bożych

 

Sprawozdanie z sesji naukowej (11.12.2009)
Na temat: Chrześcijanie wobec kulturowo-cywilizacyjnych wyzwań współczesności
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
im. Jana Pawła II w Legnicy

Dnia 11 grudnia w czytelni biblioteki seminaryjnej odbyła się dziewiąta sesja naukowa pod szyldem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Biblioteki im Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Hasłem przewodnim omawianego spotkania było: „Chrześcijanie wobec kulturowo-cywilizacyjnych wyzwań współczesności”. Sesja rozpoczęła się modlitwą o godzinie 11.00, a następnie ks. dr Bogusław Drożdż – dyrektor biblioteki, przywitał zebranych uczestników. W gronie zainteresowanych sesją naukową byli między innymi: p. mgr Alfreda Walkowska – prezes Kręgu Przyjaciół św. Hildegardy, p. mgr Henryk Koch – przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” we Wrocławiu, p. mgr Piotr Sutowicz – dyrektor i sekretarz Rady Dolnośląskiej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, członkowie stowarzyszenia różnych dolnośląskich oddziałów, pracownicy biblioteki, alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej.

Pierwszy wykład wygłosił mgr Piotr Sutowicz nt. Chrześcijanie – rzeczywistość XXI wieku – wyzwania i zadania. Na wstępie prelegent podkreślił znaczenie encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate, która wieloaspektowo oraz dogłębnie traktuje o bieżących problemach społecznych. W jej świetle współczesny chrześcijanin może zanalizować bieżący kryzys społeczny, nurtujący sferę polityczną, gospodarczą i kulturową. W nawiązaniu do encykliki prelegent uwydatnił pojęcie rozwoju, jako realizacji możliwości zawartych w duchoworozumnej naturze człowieka. Negując zjawisko „nadrozwoju” i „niedorozwoju” wskazał na niebezpieczeństwa wypływające z technokratycznych ideologii.

Drugi wykład wygłosił ks. dr Bogusław Wolański. Tematem jego wypowiedzi był Współczesny chrześcijanin wobec środków masowego przekazu. Otwartość czy izolacja. Referent w sposób klarowny podkreślił, iż współczesny chrześcijanin i chrześcijaństwo w ogólności nie może w swej ewangelizacyjnej misji izolować się od nowoczesnych, wysoko multimedialnych środków społecznego przekazu. Media będąc narzędziami przekazującymi orędzie miłości ewangelicznej, zobowiązują do stałej współpracy podejmowanej na różnych poziomach społecznej komunikacji. Prelegent przedstawił również zarys funkcjonowania tzw. apostolstwa medialnego chrześcijan. Jego zdaniem winno ono w oparciu o kościelne nauczanie soborowe i posoborowe wiązać chrześcijańskich pracowników mediów z odbiorcami, w celu budowy kultury przesiąkniętej ewangelicznymi wartościami. Apostolstwo medialne zakłada powinność ludu Bożego do twórczego wykorzystania współczesnych mediów, które będąc obfitymi darami Boga są przeznaczone do realizacji zbawczego dzieła wobec ludzkości świata. Katolicy wezwani są do tworzenia w mediach i za ich pomocą – kultury chrześcijańskiej, jako alternatywy wobec kultury dyktatu politycznego i ekonomicznego.

Trzeci referat o tytule: Godność kobiety w akcie stwórczym na podstawie Rdz 1–2 zaprezentował ks. dr Sławomir Stasiak. Sięgając do pierwszych kart Pisma świętego prelegent wykazał, że człowieczeństwo mężczyzny i kobiety jest nie tylko sobie równe, ale nade wszystko komplementarne, co szczególnie uwydatnia integralność stwórczego aktu Boga. Godność naturalną i nadprzyrodzoną kobiety prelegent uzasadnił na przykładzie trzech kobiet istotnie zaangażowanych w ekonomię zbawczą. Tajemnica godności kobiety doznała szczególnego blasku i zrozumienia rozpoczynając od pierwszej niewiasty – Ewy, jako matki wszystkich żyjących, a kończąc na Tej, która będąc „łaski pełną” zrodziła Odkupiciela świata. W przestrzeni definiowania godności kobiecej, wyjaśnianej w oparciu o teologiczną interpretację Ewy i Maryi, każda kobieta a zwłaszcza chrześcijanka odnajduje z pomocą Bożą właściwą sobie drogę do świętości. Przykładem realizacji chrześcijańskiego powołania kobiety stała się biblijna postać Marii Magdaleny.

Sesję naukową posumował p. Andrzej Tomaszewski przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Legnicy. Ks. Bogusław Drożdż dziękując prelegentom za wygłoszone wykłady, jak również wszystkim przybyłym gościom za uwagę, zakończył spotkanie wspólną modlitwą.

 

Marta Bożych