Historia

Biblioteka w roku akademickim 1996/1997

W roku akademickim 1996/97 biblioteka zajmowała jeszcze zastępcze pomieszczenia w gmachu seminaryjnym. Było to 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 74,73 m2. Remont biblioteki W tym czasie czynione były intensywne przygotowania do uruchomienia biblioteki już w nowych pomieszczeniach przy Seminarium Duchownym. W sprawozdawczym roku ilość wypożyczonych książek przekroczyła liczbę 2000 - co odpowiadało średniej liczbie pięciu książek przypadających na jednego czytelnika. Z biblioteki stale korzystało 392 osoby. Nasza czytelnia odnotowała 1583 wpisów osób korzystających na miejscu z czasopism i pozycji książkowych. Z końcem roku akademickiego 1996/97 biblioteka liczyła 36 000 woluminów: starodruków, książek Zbiory książekwydanych do roku 1945, nowszych druków zwartych i dzieł zbiorowych. Z tego 1/4 to dublety. Do tego należy jeszcze dodać ok. 16 000 egzemplarzy różnych czasopism, które systematycznie były porządkowane i oprawiane. Biblioteka WSD współdziałała z ogólnopolską Federacją FIDES, która skupia prawie wszystkie biblioteki kościelne w Polsce. Za jej sugestią katalogowanie książek i czasopism dokonuje się za pomocą standardowego programu MAK. Po rocznym użytkowaniu tego programu należy odnotować liczbę 10227 pozycji książkowych skatalogowanych. Należy jeszcze dodać, że w minionym roku akademickim biblioteka wzbogaciła się o ponad 1000 nowych pozycji książkowych i prenumerowała 46 tytułów czasopism, z czego 10 tytułów to czasopisma zagraniczne.

hr-line

Otwarcie nowego gmachu biblioteki

b5


Wyjątkowym momentem w historii Biblioteki im. Jana Pawła II było otwarcie i poświęcenie przez Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka nowych pomieszczeń bibliotecznych oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej to wydarzenie. Miało to miejsce dnia 2 czerwca 1998 roku, w pierwszą rocznicę nawiedzenia Diecezji Legnickiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Otwarcie biblioteki Wspomniana uroczystość, na którą przybyli senator Rzeczypospolitej Polskiej Dorota Czudowska oraz wojewoda legnicki Wiesław Sagan oraz liczni zaproszeni goście, rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem biskupa T. Rybaka. Homilię wygłosił biskup pomocniczy Stefan Regmunt. Powiedział w niej między innymi: "Ta biblioteka, która jest cząstką Seminarium, staje się sercem całej diecezji. (...) Od serca tak dużo zależy. Dlatego, kiedy będziemy poświęcali nową bibliotekę, to nie po to, by błogosławić mury, lecz by wyprosić Boże błogosławieństwo dla tych wszystkich, którzy w tej bibliotece będą poszukiwali prawdy i tych treści, które poprowadzą ich do jeszcze większej odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za drugiego człowieka, (...) ażeby jak najlepiej przygotować się do realizacji w łasnego powołania".

hr-line

Funkcjonowanie biblioteki w roku akademickim 1998/1999

Po Mszy św. w auli seminaryjnej nastąpiło uroczyste powitanie gości przez ks. Leopolda Rzodkiewicza, rektora legnickiego Wyższego Seminarium Duchownego. Następnie wygłoszony został przez ks. mgra Krzysztofa Goneta, dyrektora biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, wykład okolicznościowy na temat "Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES". Kolejnym punktem uroczystości było sprawozdanie z działalności biblioteki, w którym jej dyrektor ks. dr Bogusław Drożdż przedstawił stan Ks. dr B. Drożdż zasobów bibliotecznych na dzień 2 czerwca 1998 r. Ogólna liczba książek wynosiła 46568, w tym 7320 to książki obcojęzyczne, 6473 - książki wydane do 1945 roku. Biblioteka na ten czas posiadała 11 starodruków, a liczba dubletów wyniosła 4450. Do dnia uroczystości skatalogowano 14581 książek, a w bazie głównej znajdowało się 9869 dokumentów. W porównaniu z latami poprzednimi wzrosła także liczba czasopism bieżących i wyniosła ona 90 tytułów. Liczba woluminów czasopism oprawionych na dzień 2 czerwca osiągnęła cyfrę 577, a liczba dubletów czasopism wynosiła 1579. W swoim sprawozdaniu ks. B. Drożdż nadmienił, że prace biblioteczne wspomaga w pełni działająca wewnętrzna sieć komputerowa. Wspomniał także, że od 4 maja 1998 r. biblioteka jest obecna w sieci Internet. Dalsza część obchodów miała miejsce w nowym gmachu biblioteki, który wówczas został uroczyście otwarty i poświęcony. Otwarcie biblioteki Całość uroczystości zakończyły okolicznościowe przemówienia podczas obiadu. Biblioteka udostępniała czytelnikom jedynie książki skatalogowane, których ilość w roku oddania nowych pomieszczeń zamknęła się cyfrą 19043, co stanowiło ok. 30% (dokładnie: 29,62%) wszystkich książek, jakie były w jej posiadaniu. Komputerowe liczenie wszystkich wypożyczeń osiągnęło liczbę 2174 operacji. W księdze rejestrującej odwiedzających czytelnię odnotowano 2455 wpisów. Z naszej biblioteki systematycznie korzystało 334 studentów, których ewidencja każdego roku czyniona jest od nowa. Pośród czytelników znajdowali się nie tylko studenci naszego seminarium i Papieskiego Wydziału Teologicznego, ale także kilkudziesięcioosobowa grupa studentów i pracowników naukowych innych uczelni, w tym przede wszystkim legnickich, ale i wrocławskich.

hr-line

Praca biblioteki w latach 2001/2002

W maju 2001 r. księgozbiór biblioteki liczył 90 799 egzemplarzy. Liczba ta uwzględniła 13032 egzemplarzy książek starych. Pośród tych ostatnich biblioteka posiadała 715 starodruków. W czytelni było 4686 książek. Do tego czasu biblioteka zgromadziła kilka tysięcy egzemplarzy czasopism, zgrupowanych wokół 165 tytułów systematycznie prenumerowanych. Liczba książek skatalogowanych i udostępnianych komputerowo liczyła 22441. Stanowiło to 24,71% wszystkich posiadanych książek. W roku akademickim 1999/2000 liczba wpisów czytelnianych wynosiła 2742. Od 1 września 2000 r. do 16 maja 2001 systematycznie korzystało z biblioteki 697 czytelników. Wzrost liczby książek w bibliotece podyktowany był ich systematycznym zakupem oraz przyjmowaniem ofiarowanych książek i czasopism od darczyńców. W tym czasie bibliotece przekazali większą liczbę książek m.in. ks. J. Lisowski (723 egz.), ks. E. Tkocz (324), ks. S. Kruszak (314), ks. S. Mormol (174), ks. J. Maziej (123) oraz osoby świeckie: A. Bojakowski (2098), Z. Urban (300), A. Kowalczyk (200) i W. Pasternak (103). Na początku marca 2002 r. było 29436 egz. skatalogowanych książek. Prenumerowano 74 tytuły czasopism, a oprócz nich jeszcze systematycznie przychodziło (bez prenumeraty) 154 tytuły. Razem dało to liczbę 228 rodzajów czasopism. Do tej ostatniej liczby należy jeszcze dodać 166 tytuły czasopism, które również przychodzą do biblioteki, ale już tylko sporadycznie. Liczba starodruków nie zmieniła się i wynosiła 715. Pośród ofiarodawców książek w sprawozdawczym okresie należy m.in. wymienić: bp Tadeusz Rybak (456 egz.) ks. Kazimierz Adamczuk (1144 egz.); Antoni Bojakowski (3571 - łączna liczba ofiarowanych książek); ks. Zygmunt Herbut (668).

hr-line

Praca biblioteki w roku akademickim 2002/2003

W roku akademickim 2002/03 biblioteka seminaryjna im. Jana Pawła II wzbogaciła się o nowe pozycje książkowe oraz czasopisma. Ilością woluminów została przekroczona "magiczna" liczba 100 000. Liczba tytułów czasopism wynosiła 382. W tej liczbie posiadaliśmy 46 tytułów czasopism obcojęzycznych. Systematycznie prenumerowaliśmy 45 tytułów. W naszych zbiorach znajdowały się nadto prace dyplomowe (magisterskie oraz doktorskie) w liczbie 306. W roku sprawozdawczym z biblioteki korzystało systematycznie, na mocy otrzymanej karty wpisowej, 906 czytelników. W czytelni odnotowano 4048 wpisów. Wypożyczalnia odnotowała 6113 odwiedzin czytelników. Czytelnia naszej biblioteki na pierwszym piętrzeRównież w tym roku akademickim nasi czytelnicy mieli możliwość korzystania z sieci internetowej dostępnej na trzech stanowiskach w holu biblioteki. Niewątpliwą nowością było uruchomienie serwera komputerowego o własnej domenie: www.perspectiva.pl - a więc nazwie nawiązującej do naukowego czasopisma teologiczno-historycznego, którego dwa numery zostały wydane w minionym roku akademickim. Na tym serwerze obok internetowej strony bibliotecznej znajduje się również strona poświecona naszemu półrocznikowi. Podczas wakacji wymieniono okna i odremontowano pomieszczenia obu czytelni. Ponadto przeprowadzono konserwację sprzętu komputerowego i przeinstalowano program zarządzający naszymi bibliotecznymi bazami.

hr-line

Biblioteka w roku akademickim 2003/2004

W roku akademickim 2003/2004 księgozbiór biblioteczny wzbogacił się o 2051 książek (w tym 319 egz. książek zakupionych i 1732 egz. otrzymanych za pośrednictwem ofiarodawców). Biblioteka udostępniała czytelnikom 45408 książek skatalogowanych w systemie komputerowym MAK, z czego 3818 stanowiły woluminy przeznaczone do pracy w czytelni. Ogólna liczba czasopism wynosiła 361 tytułów, z których 45 stanowiły czasopisma obcojęzyczne. Biblioteka prowadziła prenumeratę 46 czasopism. Pozostałe tytuły, mimo iż nie prenumerowane, systematycznie "docierały" do biblioteki od ofiarodawców. W minionym roku akademickim zostały skatalogowane i udostępnione czytelnikom prace magisterskie oraz dyplomowe (376 egz.) powstałe w Legnicy (PWT, WSD). Stan zbiorów specjalnych: starodruki wydane do roku 1830 (827 egz.); polskie i obcojęzyczne książki wydane po 1830; dublety ksiąg metrykalnych z terenu diecezji; zbiór nut i muzykaliów; kasety VHS - udostępniane od 2002 roku czytelnikom (136 egz.) oraz zbiór medali i okolicznościowych pamiątek związanych z życiem regionu i diecezji.

Liczba czytelników regularnie korzystających z bibliotecznych zbiorów wyniosła 875 osób: studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (340 osób), studenci Papieskiego Wydziału Teologicznego w Legnicy (233 osób); alumni Wyższego Seminarium Duchownego (97 kleryków). Pozostali czytelnicy to studenci innych uczelni wyższych oraz nauczyciele i pracownicy naukowi. Liczba odwiedzin w czytelni - 3788, w wypożyczalni - 5824. Ilość wszystkich wypożyczeń w okresie sprawozdawczym - 7952.

Dzięki własnym wydawnictwom biblioteka seminaryjna uczestnicząc w międzybibliotecznej wymianie publikacji zyskała 30 tytułów czasopism naukowych, przeważnie z dziedziny teologicznej i filozoficznej, także humanistycznej (zwłaszcza socjologiczne, psychologiczne i prawne). W roku sprawozdawczym wymieniliśmy publikacje z 37 bibliotekami. We wrześniu 2004 roku w Bibliotece WSD został przeprowadzony remont (wymiana okien oraz malowanie ścian) następujących pomieszczeń: wypożyczalni, biura, sekretariatu oraz katalogów. To ostatnie pomieszczenie zostało poddane reorganizacji polegającej na przeniesieniu wszystkich katalogów do holu. Tym sposobem biblioteka zyskała nowe pomieszczenie, tzw. gospodarcze, do dalszego wykorzystania.

Lista ofiarodawców książek w roku akademickim 2003/2004: Referat Katechetyczny LKB, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, bp Tadeusz Rybak, ks. Piotr Nitecki, ks. Leopold Rzadkiewicz, ks. Bogusław Drożdż, ks. Edward Traszka, ks. Remigiusz Tobera, ks. Jarosław Lipniak, ks. Stefan Świdrom, ks. Paweł Oskwarek, ks. Marek Lach, śp. ks. Stefan Garbera, Czesław Margas, Józef Pal, Georgios Arkumanis.

hr-line

Działalność biblioteki w roku akademickim 2004/2005

Biblioteka im. Jana Pawła II w roku akademickim 2004/2005 posiadała około 105000 woluminów. Czytelnikom, a więc studentom, pracownikom nauki i nauczycielom, udostępniano 50283 egzemplarzy książek i 388 tytułów czasopism za pomocą katalogów komputerowych. Dodatkowo znaczna część książek dostępna była jeszcze poprzez katalog kartkowy. Były to przede wszystkim książki zagraniczne. Wśród zbiorów posiadano 427 prac dyplomowych - zwłaszcza magisterskich. Komputerowy zapis informował o 733 czynnie korzystających czytelnikach, chociaż liczba wszystkich zapisanych we wrześniu 2005 r. wynosiła 1215 osób. Ilość wszystkich wypożyczeń w okresie sprawozdawczym zamknęła się liczbą 7209. Księga odwiedzin w czytelni zawiera 2804 wpisów. W roku sprawozdawczym zyskaliśmy 5610 egzemplarzy książek, z czego 272 to książki zakupione. Naszej bibliotece ofiarowano 5283 książek. Pośród ofiarodawców w tym miejscu z wdzięcznością wymieniamy ks. bpa Tadeusza Rybaka, który tylko w ostatnim okresie sprawozdawczym przekazał do biblioteki 2079 egzemplarzy książek, nie licząc czasopism. W sumie, od erygowania Wyższego Seminarium Duchownego do kwietnia br., pierwszy Biskup Legnicki przekazał bibliotece blisko 10 tysięcy książek. W omawianym okresie księgozbiór został znacznie ubogacony również dzięki darom pochodzącym od ks. Zbigniewa Michalewicza (przekazał 1411 egzemplarzy książek), ks. Andrzeja Tarnowskiego (986), p. Maksymiliana Waśko (636), ks. Jan Kułyny (496). Nie wymieniamy wszystkich ofiarodawców, ale wobec wszystkich jesteśmy wdzięczni, co też potwierdziliśmy wysłanymi listami oraz wpisem do Kroniki Biblioteki.

Nasza seminaryjna biblioteka nadal współpracowała z innymi bibliotekami, zarówno kościelnymi, jak i publicznymi. Ta współpraca rozwijała się szczególnie na dwóch poziomach: na poziomie bibliotecznej wymiany między naszymi wydawnictwami a wydawnictwami innych środowisk naukowych w Polsce. W minionym roku sprawozdawczym wymienialiśmy się z 40 bibliotekami. Ze swej strony do wymiany systematycznie przeznaczaliśmy: nasze naukowe czasopismo "Perspectiva", także "Legnickie Wiadomości Diecezjalne" oraz książki z serii "Biblioteka Diecezji Legnickiej". Dzięki wymianie zyskaliśmy ostatnio 60 nowych książek oraz uzupełniliśmy 56 tytułów czasopism. Drugi poziom międzybibliotecznej współpracy dotyczył dubletów, a więc pozycji, których posiadaliśmy w nadmiarze. Dubletami podzieliliśmy się z innymi bibliotekami, nie tylko kościelnymi (Biblioteka WSD w Świdnicy, Biblioteka Publiczna w Złotoryi, Biblioteka PWSZ w Legnicy).

Po przygotowaniu odpowiedniego wniosku, naszej bibliotece na mocy podpisanej umowy w maju 2005 r. z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, a ściślej z Departamentem Bazy Badawczej, zostały przyznane środki pieniężne na dofinansowanie działalności wspomagającej badania w wysokości 38740 złotych. Środki te zostały przeznaczone na realizację następującego zadania: dezynfekcja, konserwacja profilaktyczna i inwentaryzacja konserwatorska zbioru starodruków znajdujących się w seminaryjnej bibliotece. W minionym roku środki te zgodnie z podpisaną umową zostały zagospodarowane.

Podczas wakacji w bibliotece przeprowadzono gruntowny remont wypożyczalni, pomieszczenia katalogowego, holu oraz łazienki na parterze. Ponadto wstawiono do magazynów cztery nowe duże regały.

hr-line

Działalność biblioteki w roku akademickim 2005/2006

Biblioteka im. Jana Pawła II w minionym roku akademickim 2005/2006 posiadała ponad 110 000 woluminów. Studentom, pracownikom nauki i nauczycielom udostępniono 58 521 egzemplarzy książek i 393 tytuły czasopism. Oznacza to, że liczba udostępnianych książek wzrosła o 8 238 egzemplarzy. Tyle też książek skatalogowali pracownicy biblioteki w minionym roku sprawozdawczym. Wśród zbiorów znalazło się 612 prac dyplomowych - zwłaszcza magisterskich. Komputerowy zapis informował o 500 czynnie korzystających czytelnikach. Ilość wszystkich wypożyczeń zamknęła się liczbą 5 246. Księga odwiedzin w czytelni zawiera 2 558 wpisów.

W roku sprawozdawczym biblioteka zyskała 8 634 egzemplarze książek, z czego 421 to książki zakupione, a 8 101 książki ofiarowane. Ofiarodawcami byli m.in.: bp Stefan Cichy, który przekazał 42 egzemplarze książek, bp Stefan Regmunt - 245, ks. Władysław Bochnak - 529, ks. Mieczysław Bętkowski, który ofiarował książki po śp. ks. Tadeuszu Grabiaku z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach - 3 053, ks. Andrzej Białek - 412, ks. Stanisław Książek - 797, ks. Jan Kułyna - 291, ks. Wiesław Migdał - 139, p. Leonard Michalak - 240, ks. Andrzej Tarnowski reprezentujący parafię św. Antoniego Padewskiego w Piechowicach - 986, ks. Leopold Rzodkiewicz - 118, ks. Waldemar Wesołowski po śp. ks. Andrzeju Bawaju z parafii pw. Narodzenia NMP w Wielowsi - 152. Biblioteka otrzymała również 1 519 książek obcojęzycznych. Wszystkim ofiarodawcom złożono podziękowania w odpowiednich pismach oraz wpisie do Kroniki Biblioteki.

Seminaryjna biblioteka kontynuowała współpracę z innymi bibliotekami, zarówno kościelnymi, jak i publicznymi. W minionym roku akademickim wymieniła się nowymi wydawnictwami z 45 bibliotekami. Nastąpił więc wzrost o 5 bibliotek. Do wymiany systematycznie przeznaczono naukowe Studia Teologiczno-Historyczne „Perspectiva”, „Legnickie Wiadomości Diecezjalne” oraz książki z serii „Biblioteka Diecezji Legnickiej”. Dzięki wymianie biblioteka zyskała 112 tytułów nowych książek (wzrost o 50%). Z tego też źródła pochodzi już 65 tytułów czasopism. Dubletami w ilości blisko 6 000 podzielono się z innymi bibliotekami, w tym 4 942 książki, nie licząc czasopism, przekazano dla Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Z dubletów skorzystały również biblioteki naszego miasta, m.in.: Legnicka Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona. Władze tejże uczelni przekazały bibliotece nieodpłatnie dziesięć zestawów używanych komputerów.

hr-line

Działalność biblioteki w roku akademickim 2006/2007

W roku akademickim 2006/2007 Biblioteka im. Jana Pawła II pełniła swoją statutową funkcję polegającą na gromadzeniu, katalogowaniu i udostępnianiu swoich zbiorów studentom, nauczycielom i pracownikom naukowym. Ponadto w Bibliotece prowadzono prace redakcyjno-wydawnicze naukowych publikacji. Prace biblioteczne na podstawie umowy o pracę wykonywały cztery osoby: ks. dr Bogusław Drożdż - dyrektor, oraz trzy panie: mgr Anna Lichota, mgr Łucja Daniluk oraz mgr Małgorzata Wilczyńska. Swoją pomoc świadczyli również czterej alumni naszego Seminarium stanowiąc tzw. klerycką grupę bibliotekarzy.

Biblioteka im. Jana Pawła II w minionym roku akademickim 2006/2007 posiadała około 115 000 woluminów, z czego czytelnikom udostępniono 62 584 egzemplarze książek oraz 420 tytuły czasopism. W zestawieniu zatem z ubiegłym rokiem liczba udostępnianych pozycji wzrosła o 4 063 woluminy. Placówka gromadzi ponadto prace dyplomowe, których zbiór zamknął się w liczbie 616 egzemplarzy, oraz multimedia - w liczbie 383 jednostek. Do najcenniejszych zbiorów biblioteki należy księgozbiór starych druków i rękopisów, zgromadzony w łącznej liczbie około 1 000 woluminów.

W roku akademickim 2006/2007 liczba czytelników czynnie korzystających z księgozbioru wyniosła 381. Statystyka komputerowa wskazuje na 3 391 wypożyczeń, w tym 2 międzybiblioteczne. W czytelni nie ogranicza się dostępu do księgozbioru osobom zainteresowanym zgromadzonymi woluminami. Wminionym roku akademickim w księdze odwiedzin czytelni odnotowano 1 970 wpisów.

Biblioteka prowadzi owocną współpracę z innymi bibliotekami, zwłaszcza akademickimi i kościelnymi zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym, czego dowodem może być od lat prężnie prowadzona wymiana międzybiblioteczna z 48 placówkami. Dzięki wymianie biblioteka otrzymuje 70 tytułów czasopism, a w roku akademickim 2006/2007 wzbogaciła się także o 140 woluminy nowych książek.

W roku sprawozdawczym Biblioteka im. Jana Pawła II zyskała 3 146 egzemplarzy książek, z czego 231 to książki zakupione, a 2 915 to pozycje ofiarowane i pochodzące z wymiany. Księgozbiór biblioteki w przeważającej mierze powiększany jest dzięki hojności i życzliwości ludzi dobrej woli. Wśród licznych ofiarodawców pragniemy wymienić: ks. bpa Stefana Cichego (12 egz.), ks. bpa Tadeusza Rybaka, który od lat wspiera naszą pracę, systematycznie przekazując bibliotece cenne pozycje książkowe (50 egz.), ks. bpa Stefana Regmunta (2 egz.), ks. Piotra Filipka (15 egz.), ks. Roberta Kristmana (246 egz.), ks. Kazimierza Piwowarczyka (252 egz.), ks. Leopolda Rzodkiewicza (18 egz.), ks. Mariusza Szymańskiego (16 egz.), ks. Jana Tomczaka (10 egz.), ks. Andrzeja Ziombrę (161 egz.), pana Bernarda Adamowicza (417 egz.), panią Janinę Liberę (czasopisma: „Gość Niedzielny”, „Nasz Dziennik”, „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”, „Źródło”), pana Tadeusza Gołackiego (czasopisma katolickie: „Apostolstwo Chorych”, „Przymierze z Maryją”, „Źródło”) oraz pana Leonarda Michalaka (240 egz. książek oraz czasopismo „Prokuratura i Prawo” za lata 2002-2007). Biblioteka otrzymała także 1 949 książek obcojęzycznych.

Biblioteka im. Jana Pawła II pragnie nieustannie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom współczesnego czytelnika. Stąd stale poszukujemy nowych rozwiązań, które umożliwiają popularyzowanie idei czytelnictwa i nauki jako takiej. Dlatego również w minionym roku akademickim 2006/2007 Biblioteka WSD rozpoczęła organizowanie sesji naukowych w kooperacji z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” oraz Wydziałem Katechetycznym Legnickiej Kurii Biskupiej. Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Biblioteka im. Jana Pawła II przeprowadziły następujące sesje: 15 grudnia 2006 roku pt. „Godność człowieka niezbywalnym prawem i fundamentem ładu społecznego” oraz 18 maja 2007 roku pt. „Godność człowieka u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego”. Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej we współpracy z Biblioteką WSD odbył 27 kwietnia 2007 roku sesję pt. „Między wychowaniem a resocjalizacją”.

Od wielu lat biblioteka prowadzi także działalność wydawniczą, która umożliwia m.in. promowanie środowiska legnickich teologów w skali ogólnokrajowej. W roku 2006/2007 ukazały się: Studia Teologiczno-Historyczne „Perspectiva” nr 2/2006 oraz 1/2007; w serii Biblioteka Diecezji Legnickiej: Teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu (o. H. Langkammer), Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana (ks. J. Klinkowski), Eucharystia życiem Kościoła i świata (red. Ks. B. Drożdż), Model pasterza w Apokalipsie 1-3 i Listach Pasterskich (ks. A. Pławiak); Legnickie Wiadomości Diecezjalne nr 4/2006, 1/2007, 2/2007. Dzięki temu Biblioteka im. Jana Pawła II może przyczyniać się do kreowania właściwego klimatu kulturowego miasta Legnicy i okolic.

W minionym roku akademickim 2006/2007 Biblioteka im. Jana Pawła II złożyła wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie zasobów finansowych na realizację prac z zakresu działalności bibliotek. W 2007 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało placówce dotację w wysokości: 19 500,00 zł z przeznaczeniem na katalogowanie zbioru starych druków oraz katalogowanie zbioru polskich książek wydanych przed 1939 rokiem oraz książek obcojęzycznych wydanych po 1945 roku. Obecnie prowadzone są przez pracowników biblioteki prace związane z realizacją tychże projektów.

hr-line

Działalność biblioteki w roku akademickim 2008/2009

W roku akademickim 2007/2008 Biblioteka im. Jana Pawła II pełniła swoją statutową funkcję, polegającą na gromadzeniu, katalogowaniu i udostępnianiu zbiorów studentom, nauczycielom i pracownikom naukowym. Ponadto w Bibliotece prowadzono prace redakcyjno-wydawnicze naukowych publikacji. Z racji trwającego od 16 października 2007 r. I Synodu Diecezji Legnickiej, decyzją biskupa legnickiego w biblioteki mieści się także sekretariat synodu. Od września 2007 r. pracownicy biblioteki swoją pracą wspierają również dzieło synodalne w naszej diecezji.

Na podstawie umowy o pracę prace biblioteczne wykonywały cztery osoby: ks. dr Bogusław Drożdż - dyrektor, oraz trzy panie: mgr Anna Lichota, mgr Łucja Daniluk oraz mgr Małgorzata Wilczyńska. Swoją pomoc świadczyło również pięciu alumnów naszego Seminarium, stanowiąc, tzw. klerycką grupę bibliotekarzy.

Biblioteka w minionym roku akademickim posiadała około 120 000 woluminów, z czego czytelnikom udostępniono 65 844 egzemplarze książek oraz 440 tytuły czasopism. W zestawieniu zatem z ubiegłym rokiem liczba udostępnianych pozycji wzrosła o 3 026 woluminów. Placówka gromadzi ponadto prace dyplomowe, których zbiór zamknął się w liczbie 642 egzemplarzy, oraz multimedia w liczbie 464 jednostek. Do najcenniejszych zbiorów biblioteki należy księgozbiór starych druków, zgromadzony w liczbie 1 395 woluminów.

Liczba zapisanych czytelników wyniosła 573 osoby. Statystyka komputerowa wskazuje na 2 444 wypożyczenia. W czytelni, w której zbiory udostępniane są wszystkim zainteresowanym, w księdze odwiedzin odnotowano 1532 wpisy.

Biblioteka nadal prowadzi owocną współpracę z innymi bibliotekami, zwłaszcza akademickimi i kościelnymi, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym, czego dowodem jest od lat prężnie prowadzona wymiana międzybiblioteczna z 56 placówkami. Dzięki wymianie biblioteka otrzymuje 80 tytułów czasopism, a w minionym roku akademickim wzbogaciła się także o 89 woluminów nowych książek.

W roku sprawozdawczym biblioteka zyskała 5 022 egzemplarze książek, z czego 238 to książki zakupione, a 4 784 to pozycje ofiarowane i pochodzące z wymiany.

Księgozbiór biblioteki w przeważającej mierze powiększany jest dzięki hojności i życzliwości ludzi dobrej woli. Wśród licznych ofiarodawców pragniemy wymienić: ks. Krzysztofa Słabickiego (1223 egz. książek przekazane po zmarłym ks. Janie Słomce), ks. Rafała Berezowskiego (974 egz.), ks. Władysława Jóźkowa (371 egz.), ks. Michaela Grüteringa (194 egz.), ks. Andrzeja Tracza (173 egz.), ks. Remigiusza Bernasiewicza (141 egz.), ks. Remigiusza Toberę (118 egz.), a także Wydział Duszpasterski Legnickiej Kurii Biskupiej (444 egz.), Wyższą Szkołę Medyczną (237 egz.) oraz parafię pw. św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie (94 egz.). Powyżej wymieniono ofiarodawców, którzy w ubiegłym roku akademickim wyróżnili się znaczną liczbą jednorazowo ofiarowanych książek. Nie można jednak w tym miejscy nie wspomnieć tych, którzy od lat stale wzbogacają księgozbiór biblioteki swymi darami. Mowa tu o biskupie Tadeuszu Rybaku i biskupie Stefanie Cichym, o przełożonych, z ks. rektorem Leopoldem Rzodkiewiczem na czele, oraz wykładowcach Wyższego Seminarium Duchownego, którzy w ciągu roku akademickiego wielokrotnie dają dowody swej pamięci o bibliotece, przekazując na rzecz jej księgozbioru cenne pozycje książkowe polsko i obcojęzyczne. Również wydziały Legnickiej Kurii Biskupiej, w tym szczególnie Wydział Katechetyczny, nieprzerwanie wzbogaca księgozbiór biblioteki.

W minionym roku akademickim, przy współudziale finansowych środków synodalnych oraz środków pochodzących z Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego, wyposażono czytelnię biblioteki w ekran elektryczny, projektor, system nagłośnienia oraz sprzęt komputerowy. Wyposażenie to sprawia, że czytelnia może pełnić funkcję sali multimedialnej.

W roku akademickim 2007/2008 biblioteka wraz z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” była organizatorem dwóch kolejnych sesji naukowych: 6 grudnia 2007 roku pt. „Godność człowieka u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego” oraz 30 kwietnia 2008 roku pt. „Kultura wyrazem człowieczeństwa i tożsamości narodów”.

Od wielu lat biblioteka prowadzi także działalność wydawniczą, która umożliwia m.in. promowanie środowiska legnickich teologów w skali ogólnokrajowej. W roku 2007/2008 ukazały się: Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne „Perspectiva” nr 2/2007; w serii Biblioteka Diecezji Legnickiej: Duchowość zakonna. Studium w świetle pism św. Marii De Mattias i dokumentów Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa (S. Wiesława Przybyło ASC), Z miłości do Kościoła. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu infułatowi profesorowi Władysławowi Bochnakowi (red. ks. B. Drożdż); Legnickie Wiadomości Diecezjalne nr 3/2007, 4/2007, 1/2008, 2/2008. Niewątpliwym osiągnięciem jest wpisanie w 2008 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Legnickich Studiów Teologiczno-Historycznych „Perspectiva” na listę czasopism punktowanych (na 6 możliwych punktów otrzymała 4). Oznacza to, że „Perspectiva” zaliczona została do grona periodyków naukowych najwyższej rangi, dorównując tym samym periodykom wielu ośrodków uniwersyteckich. W ubiegłym roku akademickim biblioteka poszerzyła swą działalność wydawniczą o Biuletyn I Synodu Diecezji Legnickiej „Przypatrzmy się”. W tym czasie ukazały się następujące numery tego biuletynu: 1/2007, 2/2008, 3/2008.

W minionym roku akademickim biblioteka zakończyła realizację projektu dotyczącego skatalogowania zbioru starych druków oraz zbioru polskich książek wydanych przed 1939 rokiem, a także książek obcojęzycznych wydanych po 1945 roku. Projekt ten, po uprzednio złożonym przez bibliotekę wniosku, dofinansowany został przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efektem tych prac są dwie dodatkowe bazy: baza starodruków oraz baza polskich książek wydanych w latach 1801-1939. W roku akademickim 2007/2008 biblioteka złożyła dwa wnioski. Pierwszy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie zasobów finansowych na realizację prac z zakresu działalności bibliotek, drugi do Fundacji Polska Miedź S.A. Oba wnioski dotyczyły dofinansowania projektu stworzenia bazy książek obcojęzycznych wydanych w latach 1801-1939. Do końca roku sprawozdawczego wniosek do Ministerstwa pozostał bez odpowiedzi. Natomiast dzięki finansowemu wsparciu ze strony Fundacji Polska Miedź S.A., która pozytywnie rozpatrzyła naszą prośbę, udało się częściowo projekt zrealizować. Biblioteka posiada bazę książek obcojęzycznych wydanych w latach 1801-1939, w której znajduje się 3350 rekordów.

Biblioteka w swych zasobach dysponuje sporym zbiorem dubletów książek. W związku z tym w minionym roku akademickim, w odpowiedzi na skierowaną do nas prośbę, przekazaliśmy bezpłatnie 100 egzemplarzy dubletów dla Oddziału Opieki Paliatywnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z przeznaczeniem na stworzenie księgozbioru dla pacjentów tegoż Oddziału. Kolejne pozycje książkowe, w liczbie 71 egzemplarzy, z tym samym przeznaczeniem przekazaliśmy bezpłatnie dla Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar”. Zwyczajem lat ubiegłych, w ramach współpracy między Biblioteką WSD a Biblioteką PWSZ im. Witelona w Legnicy, również i w ubiegłym roku akademickim część dubletów przekazaliśmy tejże bibliotece.

W roku sprawozdawczym w bibliotece przeprowadzone zostały prace modernizacyjne, mające na celu poprawę warunków pracy. Z racji rozpoczynającej się działalności synodalnej zmieniono wyposażenie sekretariatu biblioteki, będącego jednocześnie sekretariatem synodu, oraz wymieniono oświetlenie w czytelni książek i czytelni czasopism.

hr-line

Działalność biblioteki w roku akademickim 2009/2010

Generalizując należy powiedzieć, że w roku akademickim 2009/2010 Biblioteka im. Jana Pawła II doświadczyła dalszego dynamicznego rozwój jakościowego i ilościowego. Biblioteka pełniła swoją podstawową funkcję polegającą na gromadzeniu, katalogowaniu i udostępnianiu zbiorów swoim czytelnikom. Poza tym w Bibliotece prowadzono prace redakcyjno-wydawnicze naukowych publikacji. Ponadto w bibliotece mieści się sekretariat I Synodu Diecezji Legnickiej i dlatego już od roku 2007 r. pracownicy biblioteki wspierają dzieło synodalne diecezji legnickiej.

Na podstawie umowy o pracę prace biblioteczne wykonywały cztery osoby: ks. dr hab. Bogusław Drożdż – dyrektor, oraz trzy panie bibliotekarki: mgr Łucja Daniluk, mgr Anna Lichota, mgr Marta Bożych. W październiku 2009 roku pani mgr Małgorzata Wilczyńska zakończyła swoją pracę w bibliotece. Swoją pomoc świadczyło również czterech alumnów naszego Seminarium: Paweł Lityński, Tomasz Bunikowski, Marcin Bogucki, Łukasz Maroszek stanowiąc tzw. klerycką grupę bibliotekarzy.

Biblioteka udostępniała pracownikom naukowym, nauczycielom i studentom zgromadzone zbiory w tym książki polsko i obcojęzyczne wydanie po 1945 roku w liczbie 74 516 egzemplarzy, książki polskojęzyczne wyd. w latach 1801-1945 w liczbie 2 807, książki obcojęzyczne wyd. w latach 1801-1945 w liczbie 4 596 egz., jak również czasopisma w liczbie 487 tytułów. Księgozbiór ten od lat poddany jest procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań czytelników.

Wzorem lat poprzednich placówka nadal gromadzi prace dyplomowe, których zbiór zamknął się w liczbie 696 egzemplarzy, oraz multimedia w liczbie 484 jednostek. Do najcenniejszych zbiorów biblioteki należy księgozbiór starych druków, zgromadzony w liczbie 1 395 woluminów.

Wskaźniki odwiedzin czytelniczych w ostatnich latach ulegają ciągłemu wzrostowi i są podstawowym kryterium wskazującym na dalszą potrzebę rozwoju usług bibliotecznych. Liczba zapisanych czytelników wyniosła 748 osoby. Statystyka komputerowa wskazuje na 1 329 wypożyczeń. W czytelni, w której zbiory udostępniane są wszystkim zainteresowanym, w księdze odwiedzin odnotowano 1609 wpisy.

Lata 2009/2010 były kolejnymi, w których Biblioteka współpracowała z innymi bibliotekami w zakresie wymiany, zwłaszcza akademickimi i kościelnymi, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym, czego potwierdzeniem jest prężnie prowadzona wymiana międzybiblioteczna z 59 placówkami. Dzięki wymianie Biblioteka otrzymuje 84 tytuły naukowych czasopism, a w minionym roku akademickim wzbogaciła się także o 133 woluminy nowych książek. Należy zauważyć, że wspomniana wymiana jest możliwa dzięki temu, że w naszym legnickim środowisku naukowym prowadzona jest działalność redaktorsko-wydawnicza.

Wymiana księgozbioru przez zakup nowości wydawniczych przynosi pozytywne efekty w postaci wzrostu czytelnictwa. W roku sprawozdawczym biblioteka zyskała 8 146 egzemplarzy książek, z czego 131 to książki zakupione. 7 961 egzemplarzy to pozycje ofiarowane.

Księgozbiór biblioteki w przeważającej mierze powiększany jest systematycznie dzięki hojności i życzliwości ludzi. Dary pozyskane w 2009/2010 r. pochodzą zarówno od osób prywatnych świeckich i duchownych, jak i z różnych parafii naszej Diecezji. Wśród licznych ofiarodawców pragniemy wymienić: ks. Marian Oleksy (3 865 ofiarowanych egz. książek), ks. Maciej Wesołowski (296 egz.), śp. ks. Welenty Szałęga (838 egz.), ks. Grzegorz Sokołowski (110 egz.), ks. Jarosław Święcicki (76 egz.), ks. Kazimierz Marchaj (egz. 593), ks. Remigiusz Tobera (egz. 54), ks. Antoni Pławecki (egz. 58), ks. Piotr Smoliński (egz. 54), ks. Mirosław Choroszy (egz. 210), ks. Remigiusz Bernasiewicz (egz. 166), kleryk Damian Konieczny (egz. 77), pan Miłosz Niedźwiecki (egz. 58). Z parafi pw. Wniebowzięcia NMP w Świerzawie otrzymaliśmy 145 egzemplarzy książek.

Powyżej wymieniono darczyńców, którzy w omawianym roku akademickim wyróżnili się znaczną liczbą jednorazowo ofiarowanych książek. Nie można jednak w tym miejscu nie wspomnieć tych, którzy od lat stale wzbogacają księgozbiór biblioteki swymi darami. Mowa tu o biskupie seniorze Tadeuszu Rybaku i biskupie legnickim Stefanie Cichym oraz biskupie pomocniczym Marku Mendykowi, o przełożonych, z ks. rektorem Leopoldem Rzodkiewiczem na czele, oraz wykładowcach Wyższego Seminarium Duchownego, którzy w ciągu roku akademickiego kilkakrotnie dali dowody swej pamięci o bibliotece, przekazując na rzecz jej księgozbioru cenne pozycje książkowe polsko i obcojęzyczne. Również poszczególne wydziały Legnickiej Kurii Biskupiej miały swój udział w procesie powiększania bibliotecznych zbiorów.

W minionym roku akademickim w Bibliotece seminaryjnej praktyki zawodowe – konieczne do awansu na stanowiska starszych bibliotekarzy – odbyli pracownicy Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Promująca czytelnictwo działalność edukacyjna i kulturalna jest niezbędna w pracy nowoczesnej Biblioteki, w związku z tym omawiana Biblioteka wraz z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” była organizatorem czterech sesji naukowych. Pierwsza (11 grudnia 2009 roku) przebiegła pod hasłem „Chrześcijanie wobec kulturowo-cywilizacyjnych wyzwań współczesności”. Druga (28 stycznia 2010 roku) pod hasłem „Śladami świętej Hildegardy z Bingen”. Trzecia (28 kwietnia 2010 roku) – „Egzorcyzmy w uświęcającej posłudze Kościoła”. Czwarta (18 czerwca 2010 roku) – „Człowiek twórcą celem, i sensem kultury”.

W Bibliotece działalność wydawnicza stanowi bardzo prestiżową część jej pracy, która umożliwia m.in. promowanie środowiska legnickich teologów w skali ogólnokrajowej. W roku 2009/2010 ukazały się dwa numery Legnickich Studiów Teologiczno-Historycznych „Perspectiva” nr 2009 nr 2 (15), 2010 nr 1 (16). Niewątpliwym osiągnięciem jest przyznanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sześciu punktów Legnickim Studiom Teologiczno-Historycznym „Perspectiva”. Poprzednio czasopismo to cieszyło się czteroma punktami. Oznacza to, że „Perspectiva” zaliczona została do grona periodyków naukowych najwyższej rangi, dorównując tym samym czasopismom wielu ośrodków uniwersyteckich.

W serii Biblioteka Diecezji Legnickiej: Relacje między państwem a Kościołem w (archi)diecezji wrocławskiej w latach 1956-1974 (autor: Kazimiera Jaworska), Posługa społeczna Kościoła. Studium pastoralne w świetle nauczania współczesnego Kościoła (autor: ks. Bogusław Drożdż), Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich Listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła. T. I: Wielkie Listy św. Pawła (autor: o. Hugolin Langkammer OFM), Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich Listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła. T. II: Listy więzienne (autor: o. Hugolin Langkammer OFM), Jesteśmy pielgrzymami (autor: ks. Roman E. Rogowski), Bierzmowanie w duszpasterstwie (autor: ks. Bogusław Wolański). Zredagowano oraz opublikowano pięć numerów Legnickich Wiadomości Diecezjalnych: cztery numery porządkowe dokumentujące życie Diecezji Legnickiej (3/2009, 4/2009, 1/2010, 2/2010) oraz wydanie specjalne Legnickich Wiadomości Diecezjalnych upamiętniające pierwszą rocznicę święceń biskupich biskupa pomocniczego Marka Mendyka. Uczestnicząc w synodalnych pracach, w minionym roku akademickim Biblioteka opublikowała trzy numery Biuletynu I Synodu Diecezji Legnickiej „Przypatrzmy się” – 2009 (7), 210 (8), 2010 (9).

Obecnie, w przygotowaniu wydawniczym są następujące pozycje książkowe: Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich Listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła. T. III: Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan, Listy Pasterskie – autorstwa o. Hugolina Langkammera OFM, Chrzest święty w życiu Kościoła. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim oraz Uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusowym. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim. Pozycje te ukażą się w serii Biblioteka Diecezji Legnickiej.

Biblioteka w swych zasobach dysponuje sporym zbiorem dubletów książek. W związku z tym w minionym roku akademickim przekazaliśmy pewną ilość egzemplarzy dubletów Powiatowemu Zespołowi Szkół w Chojnowie. Zwyczajem lat ubiegłych, w ramach współpracy między Biblioteką WSD a Biblioteką PWSZ im. Witelona w Legnicy, również i w tym sprawozdawczym roku część dubletów przekazaliśmy tejże bibliotece.

Należy nadto zauważyć, że ostatnio seminaryjna Biblioteka im. Jana Pawła II zyskała dwa dodatkowe pomieszczenia, które nieznacznie powiększyły jej przestrzeń magazynową. Został również przygotowany jeden z większych magazynów na wyposażenie jego przestrzeni składowej w regały kompaktowe (przesuwane). Szczególnie ważnym wydarzeniem modernizacyjnym w Bibliotece było zainstalowanie we wrześniu br. nowego oprogramowania bibliotecznego. Tym sposobem po poddaniu konwersji naszych baz bibliotecznych na tzw. format MARC 21, zostały one dostosowane do powszechnie używanego formatu katalogowania danych bibliograficznych.

hr-line

Działalność biblioteki w roku akademickim 2010/2011

W roku akademickim 2010/2011 Biblioteka im. Jana Pawła II wypełniała swoje statutowe zadania w zakresie gromadzenia, katalogowania i udostępniania zbiorów, jak również redagowania i wydawaniaLegnickich Studiów Teologiczno-Historycznych Perspectiva, Legnickich Wiadomości Diecezjalnych oraz pozycji z serii Biblioteka Diecezji Legnickiej.

Na podstawie umowy o pracę w roku akademickim 2010/2011 w bibliotece zatrudnione były cztery osoby. Ponadto w pracach bibliotecznych pomagali alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, stanowiąc tzw. klerycką grupę bibliotekarzy.

Miniony rok sprawozdawczy zapisał się w historii biblioteki takimi wydarzeniami jak:

1. Na przełomie września i października 2010 roku przeprowadzono konwersję bazy książek z formatu MARC BN na MARC21 oraz wprowadzono najnowszą wersję bibliotecznego oprogramowania MAK. Dzięki konwersji baza książek w seminaryjnej bibliotece została dostosowana do powszechnie używanego formatu MARC21 dla rekordu bibliograficznego.

2. W maju 2011 r. wypożyczalnia biblioteczna wprowadziła system elektronicznego składania zamówień on-line za pośrednictwem bibliotecznej strony internetowej, który zdecydowanie usprawnia pracę, a także skraca czas oczekiwania na książkę.

3. W czerwcu 2011 r. rozpoczęto digitalizację zbiorów bibliotecznych w ramach projektu Digitalizacja zbiorów z biblioteki Benedyktynek Krzeszowskich oraz Legnickiego Seminarium Duchownego,współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Prace te obejmują zbiory seminaryjnej biblioteki na 300 tys. stron.

4. W kwietniu 2011 r. jedno z pomieszczeń magazynowych biblioteki wyposażono w nowoczesne regały kompaktowe (przesuwne).

W roku akademickim 2010/2011 Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej udostępniała swoim czytelnikom 84146 woluminów książek oraz 524 tytuły czasopism (w tym 85 tytułów otrzymywanych w ramach wymiany międzybibliotecznej), a także zbiory multimedialne w liczbie 530 dokumentów. W minionym roku biblioteka seminaryjna powiększyła swoje zbiory o: 112 woluminów książek zakupionych, 217 nowych woluminów pochodzących z wymiany międzybibliotecznej prowadzonej z 61 ośrodkami bibliotecznymi, 11351 woluminów książek ofiarowanych przez prywatne osoby świeckie i duchowne oraz parafie diecezji legnickiej. W minionym roku akademickim w sposób znaczący przyczyniły się do powiększenia bibliotecznego księgozbioru następujące osoby: bp Marek Mendyk, bp Tadeusz Rybak, pani Teresa Marcinkowska, pani Feliksa Musiała, pan Adam Drozdek, pan Stanisław Hrybacz, pan Sebastian Jabłoński, pan Czesław Kozak, ks. Władysław Bochnak, ks. Jan Dąbski, ks. Dominik Drapiewski, ks. Daniel Gołębiowski, ks. Michael Grütering, ks. Franciszek Jaworski, śp. ks. Tadeusz Jaworski, ks. Krzysztof Klim, ks. Andrzej Kryłowski, ks. Stanisław Majchrzak, ks. Franciszek Molski, ks. Jan Nowak, ks. Leopold Rzodkiewicz, ks. Remigiusz Tobera, ks. Maciej Wesołowski, ks. Waldemar Wesołowski, ks. Bogusław Wolański oraz następujące instytucje: Towarzystwo Naukowe KUL, parafia pw. św. Jacka w Legnicy. Ponadto biblioteka gromadzi prace dyplomowe w liczbie 734 egzemplarzy oraz księgozbiór starych druków w liczbie 1397 dzieł.

W okresie od 1.10.2010 do 20.09.2011 odnotowano 820 odwiedzin oraz 1140 wypożyczeń za ten sam okres. Baza czytelników Biblioteki im. Jana Pawła II liczy 819 czytelników, a w czytelnianej księdze odwiedzin wprowadzono 996 wpisów za miniony rok sprawozdawczy.

W roku akademickim Biblioteka była współorganizatorem trzech sesji naukowych: Dawca wody Żywej a szaleństwo gnozy (16 grudnia 2010), W zdrowym ciele zdrowy duch (3 marca 2011), Człowiek i kultura w przesłaniu błogosławionego Jana Pawła II (5 maja 2011). Szczegółowe sprawozdania z przebiegu spotkań zamieszczane są w półroczniku Perspectiva oraz na stronie internetowej biblioteki.

W minionym roku akademickim Biblioteka WSDDL kontynuowała również prace redakcyjno-wydawnicze. W okresie tym zostały opublikowane następujące pozycje: Perspectiva nr 2 (17)/2010, nr 1 (18)/2011, Legnickie Wiadomości Diecezjalne nr 3 i 4/2010 oraz numer specjalny jubileuszowy poświęcony ks. infułatowi Władysławowi Bochnakowi, nr 1 i 2/2011, kolejne tomy serii Biblioteka Diecezji Legnickiej: Znaczenie funduszy europejskich na ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce(Monika Jurczyk), Nobilissimo et bono magistro. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Infułata Profesora Bolesława Kumora (red. ks. Władysław Bochnak), Dialog zbawienia w przepowiadaniu homilijnym Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski w latach 1979-2002 (ks. Mirosław Makowski) oraz książeczki z cyklu Nowa Ewangelizacja: Dobro wspólne troską samorządowców (ks. Bogusław Drożdż), Niedziela jest święta (ks. Bogusław Drożdż, ks. Bogusław Wolański), Legnickie orędzie sprawiedliwości (red. Bogusław Wolański).

hr-line

Działalność biblioteki w roku akademickim 2011/2012

W roku akademickim 2011/2012 Biblioteka im. Jana Pawła II pełniła swoją regulaminową funkcję, polegającą na gromadzeniu, katalogowaniu i udostępnianiu zbiorów studentom, na-uczycielom i pracownikom naukowym. Ponadto w Bibliotece prowadzono prace redakcyjno-wydawnicze naukowych publikacji.

Na podstawie umowy o pracę prace biblioteczne wykonywały cztery osoby. Swoją pomoc świadczyło również czterech alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, stanowiąc tzw. klerycką grupę bibliotekarzy.

Biblioteka w roku sprawozdawczym udostępniała czytelnikom 85 542 egzemplarze książek oraz 540 tytułów czasopism (w tym 109 czasopism obcojęzycznych oraz 431 czasopisma polskojęzyczne). Placówka gromadzi również prace dyplomowe, których zbiór zamknął się w liczbie 765 egzemplarzy, oraz multimedia w liczbie 610 jednostek. Do najcenniejszych zbiorów biblioteki należy księgozbiór starych druków, zgromadzonych w liczbie 1 397 woluminów.

Liczba zapisanych czytelników wyniosła 913 osób. W czytelni, w której zbiory udostępniane są wszystkim zainteresowanym, w księdze odwiedzin odnotowano 974 wpisy.

Biblioteka nadal prowadzi owocną współpracę z innymi bibliotekami, zwłaszcza akademickimi i kościelnymi, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym, czego dowodem jest od lat prężnie prowadzona wymiana międzybiblioteczna.

W roku sprawozdawczym biblioteka zyskała 5 740 egzemplarzy książek, pochodzących z zakupów, wymiany międzybibliotecznej oraz darów.

Księgozbiór biblioteki w przeważającej mierze powiększany jest dzięki hojności i życzliwości ludzi dobrej woli. W roku sprawozdawczym w sposób szczególny wymienić należy następujące osoby: ks. Michael Grütering, ks. Bogdan Michalski, Gerarda i Eugeniusz Sudoł, Stanisław Markiewicz, śp. ks. Bronisław Picewicz, Antoni Lech, Stanisława Skiba, śp. ks. Eugeniusz Skórski, ks. Waldemar Chrostowski., Stanisław Hrybacz, Zbigniew Korzon. Wspomnieć należy również tych, którzy od lat stale wzbogacają księgozbiór biblioteki swymi darami. Mowa tu o bp. Tadeuszu Rybaku, bp. Stefanie Cichym, bp. Marku Mendyku oraz przełożonych i wykładowcach Wyższego Seminarium Duchownego, którzy w ciągu roku akademickiego wielokrotnie dają dowody swej pamięci o bibliotece, przekazując na rzecz jej księgozbioru cenne pozycje książkowe polsko- i obcojęzyczne.

W ramach prowadzonej działalności redakcyjno-wydawniczej w roku sprawozdawczym ukazały się następujące pozycje: Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne „Perspectiva” 2011 nr 2 (19), 2012 nr 1 (20); Legnickie Wiadomości Diecezjalne 2011 nr 3-4, 2012 nr 1-2; w serii Biblioteka Diecezji Legnickiej: ks. Mariusz Majewski Wkład duchowieństwa katolickiego w100-lecie ruchu harcerskiego w Polsce. Studium na przykładzie działalności liturgiczno-duszpasterskiej kapelanów naczelnych Związku Harcerstwa Polskiego w Polsce w latach 1925-1949 (t. 45), ks. Sławomir Stasiak Jezus Panem szabatu. Studium egzegetyczno-teologiczne Łk 6,1-5 (t. 46), ks. Jarosław Kowalczyk, Literatura piękna w polskiej katechezie. Studium katechetyczne w oparciu o wybrane serie podręczników do nauczania religii (t. 47); w serii Nowa Ewangelizacja Dzisiaj: Stanisław Andrzej Potycz (red.) Henryk Pobożny i księżna Anna – władcy Śląska. Świadectwo, które trwa i przemawia, ks. Bogusław Wolański (oprac.)Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Legnickiej, oraz dwa tomy dokumentów synodalnych pt. Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Program odnowy religijno-moralnej.

Tradycją ubiegłych lat w roku sprawozdawczym biblioteka była współorganizatorem następujących sesji naukowych: Henryk Pobożny i Księżna Anna – władcy Śląska (24.11.2011), Święta Hildegarda z Bingen doktorem Kościoła powszechnego (22.06.2012).

W roku sprawozdawczym zakończyła się realizacja projektu pod nazwą „Digitalizacja zbiorów z Biblioteki Benedyktynek Krzeszowskich oraz Legnickiego Seminarium Duchownego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 20 czerwca 2012 r. w Bibliotece im. bł. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy odbyła się konferencja prasowa podsumowująca realizację tego projektu, który objął wykonanie 500 tysięcy skanów (zdjęć) za pomocą najnowocześniejszej technologii cyfrowej, przystosowanej do powszechnego, nieograniczonego korzystania w sieci. W ten sposób zainaugurowana została działalność Biblioteki Cyfrowej Diecezji Legnickiej. Jest to czwarta w Polsce cyfrowa biblioteka kościelna. Publikacje do Biblioteki Cyfrowej Diecezji Legnickiej wprowadzane są systematycznie.

hr-line

Działalność biblioteki w roku akademickim 2012/2013

W roku akademickim 2012/2013 Biblioteka im. Jana Pawła II pełniła swoją regulaminową funkcję, polegającą na gromadzeniu, katalogowaniu i udostępnianiu zbiorów studentom, nauczycielom i pracownikom naukowym. Ponadto w Bibliotece prowadzono prace redakcyjno-wydawnicze naukowych publikacji.

Na podstawie umowy o pracę prace biblioteczne wykonywały cztery osoby. Swoją pomoc świadczyła również tzw. klerycka grupa bibliotekarzy.

Biblioteka w roku sprawozdawczym udostępniała czytelnikom (na ogólną liczbą sięgającą ponad 120 tys. woluminów) 86 992 egzemplarze książek oraz 544 tytuły czasopism (w tym 109 czasopism obcojęzycznych oraz 442 czasopisma polskojęzyczne). Placówka gromadzi również prace dyplomowe, których zbiór zamknął się w liczbie 767 egzemplarzy, oraz multimedia w liczbie 610 jednostek. Do najcenniejszych zbiorów biblioteki należy księgozbiór starych druków, zgromadzonych w liczbie 1 397 woluminów.

W roku sprawozdawczym odnotowano 1028 wypożyczeń, przy ogólnej liczbie zapisanych 929 czytelników. W czytelni, w której zbiory udostępniane są wszystkim zainteresowanym, w księdze odwiedzin odnotowano 1032 wpisy.Biblioteka WSD w minionym roku akademickim systematycznie wprowadzała nowe rekordy do Cyfrowej Biblioteki Diecezji Legnickiej, które na chwilę obecną zamykają się w liczbie 1880 dokumentów. Przedsięwzięcie to cieszy się znacznym zainteresowaniem czytelników, którzy już blisko 90 tys. razy odwiedzili stronę www biblioteki cyfrowej.

Biblioteka nadal prowadzi owocną współpracę z innymi bibliotekami, zwłaszcza akademickimi i kościelnymi, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym, czego dowodem jest od lat prężnie prowadzona wymiana międzybiblioteczna z 65 ośrodkami bibliotecznymi.

W roku sprawozdawczym biblioteka zyskała 11 331 egzemplarzy książek, pochodzących z zakupów (136), wymiany międzybibliotecznej (130) oraz darów (11 065).

Księgozbiór biblioteki w przeważającej mierze powiększany jest dzięki hojności i życzliwości ludzi dobrej woli. W roku sprawozdawczym w sposób szczególny wymienić należy następujące osoby: Adam Drozdek, ks. Józef Frąc, ks. Michael Grütering, Krystyn Kostrowicki, ks. Adam Lasek, Robert Marciniak, ks. Leopold Rzodkiewicz, ks. Sławomir Stasiak, ks. Bogusław Wolański, ks. Daniel Zając, ks. Andrzej Ziombra i śp. Edward Zych. Wspomnieć należy również tych, którzy od lat stale wzbogacają księgozbiór biblioteki swymi darami. Mowa tu o bp. Marku Mendyku oraz bp. Tadeuszu Rybaku, którzy w ciągu roku akademickiego wielokrotnie dają dowody swej pamięci o bibliotece, przekazując na rzecz jej księgozbioru cenne pozycje książkowe polsko- i obcojęzyczne. W roku akademickim 2012/2013 Biblioteka WSD dzięki staraniom Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES otrzymała 78 nowych woluminów książek o tematyce teologicznej w języku angielskim z Theological Book Netwoork w USA.

W ramach prowadzonej działalności redakcyjno-wydawniczej w roku sprawozdawczym ukazały się dwa numery Legnickich Studiów Teologiczno-Historycznych „Perspectiva” [2012 nr 2 (21), 2013 nr 1 (22)], oraz cztery numery Legnickich Wiadomości Diecezjalnych [2012 nr 3-4, 2013 nr 1-2]. W ramach serii Biblioteka Diecezji Legnickiej ukazało się pięć pozycji książkowych: Wiwisekcja, czyli co dolega współczesnej kulturze. Red. ks. Andrzej Ziombra; In perdifficili peregrinatione – pośród trudów pielgrzymowania. Red. ks. Mariusz Majewski, Wacław Szetelnicki; Per crucem ad lucem. Red. ks. Sławomir Stasiak; Dzieje Polaków w Bośni (1895–1946). Franciszek Kwaśniak, Anto Orlovac;Cywilizacja bizantyjska w ujęciu Feliksa Konecznego. Mieczysław Kuriański. Natomiast w serii Nowa Ewangelizacja Dzisiaj ukazały się trzy pozycje: Jak świętować niedzielę? Red. ks. Bogusław Drożdż;Henryk Pobożny i księżna Anna – władcy Śląska. Świadectwo, które trwa i przemawia (wyd. 2 popr.). Red. Stanisław Andrzej Potycz; Od zdumienia do spełnienia. Śladami encyklik bł. Jana Pawła II. Ks. Bogusław Drożdż. W minionym roku sprawozdawczym prace edytorsko-wydawnicze Biblioteki WSD zdobyły uznanie w oczach legnickiego środowiska księgarsko-bibliotecznego. Publikacja I Synod Diecezji Legnickiej (2007-2012): przypatrzmy się powołaniu naszemu została nominowana do nagrody Legnicka Książka Roku 2012.

Tradycją ubiegłych lat w roku sprawozdawczym biblioteka była współorganizatorem trzech sesji naukowych: Wychowanie i ...tajemnice bolesne różańca świętego (14.03.2013); Quo vadis kulturo?(14.06.2013); Wychowanie i ...tajemnice światła różańca świętego (16.09.2013).

Podczas minionego roku akademickiego została zainicjowana i rozwinięta współpraca między Biblioteką seminaryjną a Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym w Legnicy. Mamy nadzieję, że obie instytucje będą coraz bardziej poszerzać płaszczyznę skoordynowanych działań ukierunkowanych na formacyjne dobro wspólnoty seminaryjnej i bardziej zdynamizowaną promocję wartości chrześcijańsko-wychowawczych w całej diecezji legnickiej.

Pracownicy Biblioteki

 

Podziękowania

Nasze zbiory biblioteczne nie byłyby tak bogate, gdyby nie pamięć i życzliwość Ofiarodawców, zarówno osób duchownych, jak i świeckich. W tym miejscu wyrażamy naszym czcigodnym Dobroczyńcom szczególne podziękowanie, które ponadto zawsze odznaczane jest stosownym pismem dziękującym oraz wpisem do kroniki bibliotecznej stale uaktualnianej.